Wednesday, June 19, 2024
ΑρχικήΚορμακίτηςΚΜΑLLI-TNUVOX TEL CATRA ( Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ) – Μέρος 3ον

LLI-TNUVOX TEL CATRA ( Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ) – Μέρος 3ον

LLI-TNUVOX TEL CATRA ( Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ) – Μέρος 3ον

Tel Şarpel tel Iosifúy -Του Σιάρπελ Ιωσήφ Φραγκίσκου

Μέρος 3ον

31.- Ya vilti aş saváytillon, u calkúk ma kaχr, mpla vδeχa,
ta msiχt illi-χtie kulla calék, u l-tinye ma caleχa…

31.- Αχ γιε μου τι τους έκαμες, τζι εκρεμμάσαν σε με μίσος, δίχα ντροπήν,
που έπκιασες την αμαρτίαν ούλλην πάνω Σου, τζιαι τον κόσμον εν τον κόφτει…

32.- Cur savayt teákiscu, maytín kaimt mil kapron,
pχalín ta tift má pişukrúk, ntala ma vşaχa kalpon…

32.- Τυφλούς έκαμες να δουν, πεθαμένους εσήκωσες που τον τάφον τους,
άρρωστους που έγιανες, εν σε ευκαριστούν, εγέμωσεν με κατζίαν η καρκιά τους..

33.- Aş şikl sikkine şχíttinni, u cantet mcik χost il-kalpi,
má paχter akke tákişcak, kullu pijinni taγpi…

33.- Ίντα λοής μασιέριν μου ‘μπηξες, τζι εμπήκεν βαθκειά μες στην καρκιάν μου,
εν ημπορώ έτσι να Σε θωρώ, ούλλον έρκεται μου να κλάψω…

34.Mil pike u l-vajca lli-χtir, l-tacap ta kancaleχa,
tar δeχna, u tmaddet χullá, u capşu u caneχa…

34.Που το κλάμαν τζιαι τον πόνον τον πολλήν, την ταλαιπωρίαν που ‘σιεν πάνω της,
εγύρισεν ο νους της, τζι έππεσεν χαμέ, τζι εσκοτεινιάσαν τα μμάδκια της…

35.Jirku u kaymua χok, u, amma u laket cakla,
u piδkyet il-pike oχre trik, l-Δéspina, l-Catra…

35.Εβουρήσαν τζι εσηκώσαν την πάνω, τζιαι άμμα τζι ήβρεν τον νουν της,
εξανάρκεψεν το κλάμαν, η Δέσποινα, η Παναγία…

36.- Ta vlittak ipni, má ujcát, aşka ma pujca alok,
okít pittaχrak χost minni, efket u má pittaχrop…

36.- Που σε εγέννησα γιε μου, εν επόνησα, όσον πονώ τωρά,
φωδκιά κρούζει που μέσα μου, έμεινεν τζι εν φεύκει…

37.- Şa pakşca ll-ipni, l-sacalúk, χok illi-slip mcallek,
u χost il-kalpu şawkúχ, u má pkyaχter teytχarrek…

37.- Θωρώ τον γιον μου, τον φτωχόν, πας στον σταυρόν κρεμμασμένον,
τζιαι μες στην καρκιάν Του ετρυπήσαν Τον, τζιαι εν μπορεί να ταράξει…

38.- Ya Ipni ll-ummak ter u kşaca, u χkilla l-sacaluka,
ta mil vajca u lli-tcuddop, mil pike e maχnuka…

38.- Αχ γιε μου, στρέψε τζιαι δε την μάναν Σου,τζιαι μίλα της, της καϋμένης,
που, που τον πόνον τζιαι την ταλαιπωρίαν, εν πνιμένη….

39.- U kaft pkyon vaχti ya vilti, χruft, ayn pitχallini,
kulinni aşşik ttacíş, şiveχen pkyon má lini…

39.- Τζι έμεινα μόνη μου πκιον, αχ γιε μου, έφυες, τζιαι που μ’ αφήννεις,
πε μου, ίνταλοης εν να ζήσω, εν έχω κανέναν πκιον…

40.- L-men ttakúl mnalok u taχt, l-catáp u l-vajcát şati,
ta pnaveχ, tvalχχar, tvallayl, oχar ma lini tati……

40.- Σε πκοιον εν να λαλώ τωρά τζιαι δα, τα βάσανα τζιαι τους πόνους μου,
που θρηνώ, ούλλη μέρα, ούλλη νύχτα, άλλα εν έχω να δώσω…

41.Θkallem Ioanni u pikúl, skuti, la ttiγpi pinti,
u ummi mnalok u terúχ, attácirfi kif inti…

41.Επολοήθην ο Ιωάννης, τζιαι λαλεί, ούσσου, μεν κλαίεις, κόρη μου,
τζιαι μάνα μου, που τώρα τζιαι να πάει, να ξέρεις ότι είσαι…

42.- Akke vassani Rábbina, u kalni takáf jumpik,
u mnaδi l-saca u awnke, fi l-moδcu, ttakún ipnik…

42.- Έτσι εζήτησεν μου ο Θεός μας, τζι είπεν μου να μείνω κοντά σου,
τζιαι που τούτην την στιγμήν τζιαι τζιει, στον τόπον Του, εν να ‘μαι γιος σου…

43.Miska, sacita, kamet χok, mişku, raχu cintu,
χatta tattakco, tattistríχ, simce lli-Msiχ kílimtu…

43.Έπκιαν την, εβοήθησε την, εσηκώστην, επερπατήσαν, επήαν έσσω του,
έβαλεν την να κατσει, να πνάσει, άκουσεν την συμβουλήν Του Χριστού…

44.Tar δeχna, vakcet oχre trik, efket χullá sacatayn,
kaniruşşulla moe tel-vart, l-Mirofores illi-χnayn…

44.Εγύρισεν ο νους της, εξανάππεσεν, έμεινεν χαμέ δκυο ώρες,
εραντίζαν την ροδόστεμμαν, οι δκυο οι μυροφόρες…

45.Jirku laku l-Nikoδimo, u ll-Iosíf, il-mcallem,
l-Pilato mşan tesaylu, aş kantesúr teytcallem…

45.Εβουρήσαν ήβραν τον Νικόδημον, τζιαι τον Ιωσήφ, τον δάσκαλον,
για να ρωτήσουν τον Πιλάτον, τι είσιεν να γενεί, να μάθει…

46.Kantiγpi l-Catra u kankúl, tinaχa tankabbiru,
ta o mcallek χok illi-slip, u men ta ttekapilu…

46.Έκλαιεν η Παναγία τζι ελάλεν, δώς μας Τον, να Τον θάψουμεν,
που εν κρεμμασμένος πάνω στον σταυρόν, τζιαι πκοιος εν να τον παρατηρήσει…

RELATED ARTICLES

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments